NTS 27 + 3 : Vloeibare meststof met stikstof en zwavel

NTS is een  vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert. Dit betekent een optimale groei, minder kans op stikstofverliezen en daardoor een goede stikstofbenutting.

Informatie NTS

AHL 32          = 32 kg N per 100 kg

ATS 12 + 26   = 12 kg  N + 65  SO3  per 100 kg

NTS 27 +  3    = 27 kg  N + 7,5 SO3  per 100 kg

 

NTS 27 + 3 bestaat uit  12,8 % N          Carbamidestikstof                    (Ureum)

                                    6,4 % N           Nitraatstikstof

                                    7,8 % N           Ammoniumstikstof

                                   7,5 % SO3        Wateroplosbare Zwavel            (elementair 50 % sulfaat 50 %)

S x 2,5 = SO3               (In Duitsland spreken we over S en in Nederland over SO3)

Omzetting carbamide naar ammonium bij 10 graden ± 2 dagen.

Planten kunnen nitraat direct opnemen terwijl ureum en ammonium eerst moeten worden omgezet in nitraat via bodemreacties. De snelheid van dit proces hangt o.a. af van bodemvocht en bodemtemperatuur. Hoe beter de groeiomstandigheden (temperatuur en bodemvocht) hoe sneller de omzetting naar nitraat verloopt. Het grote voordeel hiervan is dat direct opneembare nitraat vrijkomt als de plant in staat is het meteen op te nemen en om te zetten in eiwit.

Is stikstof in de vorm van ammonium en ureum in de bodem aanwezig, dan zal deze niet uitspoelen. NTS kan zodoende al vroeg in het voorjaar worden toegediend zonder kans op verlies en kan er optimaal gebruik gemaakt worden van gunstige omstandigheden in het vroege voorjaar. De stikstof uit NTS is over een langere periode beschikbaar, wat resulteert in een rustige startgroei en een goede gewasopbrengst.       

Zwavel is een belangrijke bouwsteen van eiwitten en essentieel voor een goede plantgroei. Door een goede zwavelvoorziening wordt ook de benutting van stikstof verbetert. Het risico op een zwaveltekort is het grootst in het voorjaar. De verhouding van stikstof en zwavel is een belangrijke factor, een overmaat aan zwavel verdringt de opname van andere elementen (o.a. selenium en koper).  De verhouding stikstof/zwavel in NTS komt overeen met de natuurlijke verhouding in de plant 9 N + 1 S. Door een juiste verhouding van stikstof en zwavel in NTS 27 + 3, is een goede voorziening van deze elementen voor het gewas gewaarborgd.

NTS wordt verspoten met een traditionele veldspuit die voorzien is van straaldoppen. De grote voordelen van het gebruik van de veldspuit zijn:

 • optimale verdeling, ook o.a. langs perceelsranden en op kopakkers
 • exacte dosering d.m.v. gebruik spuitcomputer
 • minimaal aantal rijsporen d.m.v. grote werkbreedte
 • lage bodemdruk door laag eigen gewicht

Voordelen NTS:

 • Combinatie van 2 voedingsstoffen in 1 oplossing
 • 9n + 1s is de voedingsconcentratie in het plantenweefsel
 • Verbetering van N opname door een goede verzorging van S
 • PH waarde neutraal sulfaatzwavel is direct opneembaar
 • Elementair zwavel wordt door oxidatie van micro organismen opneembaar en
 • zorgt daardoor voor een gelijkmatige zwavel verzorging, belangrijk ivm koper en selenium opname in bijvoorbeeld gras.
 • Teveel zwavel verdringt het koper en selenium in het gras. Zwavel uit ATS zorgt voor een langzamere omzetting van carbamide stikstof naar nitraat stikstof
 • (langere werking). Onderzoek in Canada (1995) heeft aangetoond dat bij toevoeging van ATS aan AHL, en er met druppels of straaltjes gewerkt wordt, de ammonium vervluchtiging met 60 % gereduceerd kan worden

Met deze meststof is het dus mogelijk om de stikstof behoefte van een gewas in één keer te geven voor één geheel groeiseizoen. Door betere benutting van de stikstof kunnen we nu stellen dat we met N minder, dezelfde opbrengsten halen (winst). Bij lage stikstofgiften 2 keer bemesten.

VLOEIBARE MESTSTOFFEN

Vloeibare meststoffen zijn toepasbaar op (praktisch) alle gewassen: granen, koolzaad, bieten, aardappelen,uien en grasland. Het is  vollevelds te spuiten voor het zaaien, na opkomst en met een 3 straaldop als overbemesting over het gewas. Maar ook als rijenbemesting en sleepslang bemesting (toediening van mest aangevuld met vloeibare meststoffen).

Een aantal feiten en voordelen

Met NTS heb je een goede verdeling, iedere druppel is gelijk van samenstelling. Ook heb je  altijd de juiste dosering. Op ieder gewas spuit je exact de gewenste hoeveelheid (geen strooibanen). Het is een efficiënte toepassing, een flexibel systeem en je hebt in aanvang weinig investering nodig. De dagcapiciteit is groot (50-150 ha/dag).  Het is ook mogelijk om spoorelementen toe te voegen. Selenium wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker en kan door ons in vloeibare vorm worden toegevoegd. Mangaan en Borium zijn ook op maat toe te voegen.                         

Verantwoordelijk voor beide processen zijn nitrificerende micro organismen.

Een dergelijke trage vrijstelling van meststof is positief voor de begroeiing.

Niet alleen omdat bij regenval niet alles onmiddellijk uitspoelt, maar ook omdat trage vrijstelling het risico op verbranding van de planten vermindert. Bij veel regenval spoelt nitraat gemakkelijk uit. Kunstmest soorten die voor een groot deel uit nitraat bestaan kunnen snel en voor een groot deel denitrificeren omdat een flink deel v/d stikstof in de vorm van nitraat aanwezig is. Bij droog en zonnig weer kan een deel van Ammoniumstikstof vervluchtigen (verlies).

 

 

 LEVERINGSMOGELIJKHEDEN :

* Levering in eigen tank of tankwagen   

* Levering in eigen Multiboxen () 

* levering incl. tankwagen of incl. multiboxen      

* Levering op maat gemengde soorten (op aanvraag) 

 

 

Invloed van het type spuitdop op de werking van NTS en Urean

Opzet

Op een homogeen perceel wintertarwe op SPNA locatie Ebelsheerd in Nieuw Beerta, wordt een proef aangelegd, waarin de invloed van verschillende types spuitdoppen op de werking van Urean en NTS worden onderzocht. Alle objecten zullen in twee giften worden toegepast, waarbij een eerste gift zo vroeg mogelijk in februari wordt toegepast ( N min bodemvoorraad) en een tweede gift in het tweede knoop stadium (DC 32) van de wintertarwe (60 N). De volgende objecten zullen met zowel Urean, als NTS worden gespoten:

object

doptype

afstand [cm]

A

Spleetdop (Lechler ID 120-025)

50

B

Ketsdop (Lechler FD 130-04)

50

C

3-gaatsdop (Albuz Exa blue)

50

D

slangetjes

25

De proef zal uitgevoerd worden in vier herhalingen. Er zullen dus 32 velden aangelegd worden. De proef zal drie seizoen worden uitgevoerd.

De volgende waarnemingen worden verricht:

1. bladverbranding

2. verdeling (gele banen)

3. legering van het gewas

4. opbrengst + kwaliteit

Milieu / wetgeving

Door de wetgeving rond bemesting en meststoffen is een hoge benutting van stikstof binnen het bedrijf een financiële factor van belang geworden. Het is dan ook zaak om onnodig stikstofverlies te voorkomen.

In kunstmest, zoals kalkammonsalpeter kan snel en voor een groot deel denitrificeren omdat een flink deel van de stikstof in de vorm van nitraat ( 50 % van de N) aanwezig is. Bij NTS is dit nog geen 25 % (23,7).

Fosfaat in vloeibare vorm is voor 100% oplosbaar in water, fosfaat in korrel vorm is voor 90% oplosbaar in water.

De samenstelling is op maat leverbaar. Ook is er het milieuvoordeel dat de akkerbouwer met de spuitboom veel secuurder kan doseren, waardoor er minder meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Als er nog geen gewas op het veld staat kan men vloeibare kunstmest volvelds verspuiten met gangbare doppen. Het is interessant om bij deze toepassing eventueel een gbm toe te voegen. Dit spaart een werkgang uit. Positief voor het financiële plaatje van de akkerbouwer, en minder vervuiling / verbruik van COen diesel.

Onderzoek in Canada (1995) heeft aangetoond dat bij toevoeging van ATS aan AHL, en er met druppels of straaltjes gewerkt wordt, de ammonium vervluchtiging met 60 % gereduceerd kan worden.

Met NTS is het dus mogelijk om de stikstof behoefte van een gewas in één keer te geven voor één geheel groeiseizoen. Door betere benutting van de stikstof kunnen we nu stellen dat we met N minder, dezelfde opbrengsten halen (winst).

 

Wat is Polyfosfaat & APP 10 + 34                                                                                                                                    

 

 • Ammoniumpolyfosfaat is een vloeibare meststof die 34% fosfaat en 10% ammoniumstikstof bevat
 • 1 liter APP weegt 1,4 kg, zodat de meststof per liter bijna 480 g fosfaat bevat en 140 g stikstof (als ammonium).

 

 • Het fosfaatdeel van de meststof bestaat voor circa 50% uit polyfosfaten en voor circa 50% uit ‘enkelvoudige’ fosfaatmoleculen (orthofosfaat).
 • Bij polyfosfaten zijn de fosfaatmoleculen aaneengeregen tot ketens.
 • De plant kan deze ketens niet opnemen.
 • Ze worden geleidelijk in de grond afgebroken, waarna het fosfaat voor de plant beschikbaar komt (slow release). De afbraaksnelheid varieert sterk en is van veel factoren afhankelijk (o.a. grootte van de ketens, bodemstructuur, pH, temperatuur, o.s.% ( o.s = organische stof))

 

 • Verwacht mag worden dat de meeste polyfosfaat in de regel binnen 100 dagen is afgebroken.
 • Polyfosfaat kunnen in tegenstelling tot orthofosfaat niet in de grond worden vastgelegd.
 • Daardoor blijft het fosfaat beter beschikbaar voor de plant en zal de benutting van de fosfaatgift hoger zijn.

 

 • Van polyfosfaten in de grond is bekend dat ze de beschikbaarheid van sporenelementen kunnen verhogen, wanneer deze wel in de grond aanwezig zijn, maar de plant ze moeilijk kan opnemen.
 • De polyfosfaten fungeren dan als een soort overdrager.

Kortom, fosfaat en de nutriënten Ca, Mg en spoorelementen zijn beter beschikbaar dan bij traditionele fosfaat.

 

Vloeibare meststoffen hebben als voordelen ten opzichte van korrels dat:                                                                                                                                 

 • Ze voor rijenbemesting gemakkelijker zijn toe te dienen en beter zijn te verdelen, met name bij lage doseringen.

 

 • Korrels komen dan op onregelmatige afstand van elkaar te liggen;
 • Er kunnen dunnere toedieningskouters worden gebruikt dan bij korrels, waardoor minder grondverstoring optreedt.

 

 • Onder natte omstandigheden op zavel-, klei- en lössgrond kunnen kouters voor versmering van de grond zorgen.

 

 

ATS 12 + 26 Ammonium Thiosulfaat                                                                                                             

 

 • Is mengbaar met de meeste vloeibare meststoffen.
 • Bevat gelijke hoeveelheden van Sulfaat Zwavel (S) en Elementaire Zwavel (S).
 • Sulfaat zwavel is onmiddellijk beschikbaar.
 • Elementaire zwavel komt vrij tijdens het groei seizoen.
 • Elementaire zwavel wordt in de bodem door micro organismen omgezet

(nitrificatie remming).                                                                                              

 • Vermindert het verlies van stikstof bij menging met UAN oplossingen.

* Vertraagt het proces van nitrificatie met 50%.

 • Vertraagd de urease met 15-35% (omzetting van carbamide naar ammonium).            

 

 • Verminderd ammonia verlies met meer dan 60%.
 • Ammonium thiosulfaat heeft aangetoond dat het een hogere stikstof benutting geeft.
 • Ammonium thiosulfaat heeft aangetoond dat het eiwit verhogend werkt.
 • Ammonium thiosulfaat heeft aangetoond dat er geen nitraat in het grondwater terecht komt.

Bron: Dr .J Goos van North Dakota State Univerity USA